Obchodní podmínky a GDPR

 

Všeobecné obchodní podmínky

Dodavatel:

 

ERBR & Partner s.r.o. 

IČO: 08503818

DIČ: CZ08503818

Zminný 65, Dašice 530 02                    

Email: info@grnano.shop

I. Předmět smlouvy

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemný vztah ERBR & Partner s.r.o. a uživatele, přístup uživatele ke službám a produktům značky GRNANO a podmínky jejich užívání.

II. Uzavření smlouvy

 1. Smluvní vztah mezi uživatelem a ERBR & Partner s.r.o. vzniká úplnou registrací uživatele webového formuláře na internetových stránkách http://www.grnano.shop. Podmínkou registrace je zadání přihlašovacích údajů a odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek.

 2. Registrací dojde k vytvoření účtu uživatele na GRNANO SHOP. Tento účet je nadále spravován uživatelem, případně jeho zástupcem, jde-li o právnickou osobu.

 3. Uživatelem může být pouze fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Registrací uživatel prohlašuje, že tohoto věku dosáhl. Jedná-li prostřednictvím svého zástupce právnická osoba, prohlašuje odsouhlasením těchto podmínek tento zástupce, že je oprávněn souhlas s těmito obchodními podmínkami za právnickou osobu udělit a provést za právnickou osobu registraci.

 4. ERBR & Partner s.r.o. nenese odpovědnost za případné následky vzniklé vlivem uvedení nepravdivých údajů uživatelem či jeho zástupcem.

III. Placené služby a produkty GRNANO

 1. Pokud se uživatel registroval za účelem užívání placených služeb a produktů GRNANO, souhlasí registrací s cenou uvedenou u této služby nebo produktu a registrace je dokončena odesláním potvrzovacího e-mailu ze strany ERBR & Partner s.r.o. na uživatelem uvedený e-mail. Součástí potvrzovacího e-mailu je specifikace fakturačních a platebních podmínek. Dokud nedojde k doručení potvrzovacího e-mailu, není uživatel oprávněn užívat placené služby a produkty GRNANO. ERBR & Partner s.r.o. si vyhrazuje právo potvrzovací e-mail nezaslat a s uživatelem do právního vztahu, jehož předmětem by byly placené služby a produkty GRNANO, nevstoupit.

 2. Uživatel placených služeb a produktů GRNANO je povinen hradit zhotoviteli cenu za jejich užívání, a to ve výši uvedené u jednotlivých produktů a služeb a ve lhůtách uvedených ve fakturách zasílaných ze strany ERBR & Partner s.r.o. uživateli v souladu s uživatelem vybranou variantou fakturace.

 3. Cenu za produkt je uživatel povinen hradit na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře, která mu bude zhotovitelem zaslána, a to vždy nejpozději do 30 dní od vystavení této faktury. Faktura bude v den vystavení odesílána uživateli na jeho e-mail předem sdělený zhotoviteli. Při platbě uvede uživatel vždy variabilní symbol, kterým je číslo faktury.

 4. Bude-li uživatel v prodlení se zaplacením jakékoliv platby vůči ERBR & Partner s.r.o., je povinen zaplatit zhotoviteli vedle zákonného úroku také smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den trvání prodlení.

IV. Ochrana údajů

 1. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých důvěrných informacích týkajících se ERBR & Partner s.r.o. a jeho obchodní činnosti.

 2. Uživatel bere na vědomí, že poskytnutím svých údajů v souvislosti s produktem GRNANO souhlasí s jejich zveřejněním, jejich zveřejnění výslovně požaduje a tyto již nadále nepožívají ochrany osobních údajů. Toto ustanovení neplatí pro citlivé platební údaje, které uživatel poskytl ERBR & Partner s.r.o. toliko pouze v souvislosti s úplatou za placené produkty a služby ERBR & Partner s.r.o..

V. Práva a povinnosti

 1. Uživatel bere na vědomí, že je vlastníkem veškerého sdíleného obsahu a za tento také odpovídá.

 2. Uživatel se zavazuje dodržovat při používání webu grnano.shop veškeré právní předpisy, které na jeho jednání dopadají. 

 3. Uživatel se dále zavazuje nezveřejňovat obsah, který by mohl škodlivě ohrozit mravní vývoj mládeže (zejména obsah týkající se alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek, nahotu, bezdůvodně realisticky vyobrazené násilí, apod.)

 4. Uživatel se zavazuje, že nevyužije web grnano.shop k nezákonným, klamavým, diskriminačním nebo jinak škodlivým činnostem a nezapojí se do multi-level marketingu na pyramidovém principu.

 5. Uživatel se zavazuje, že nebude podněcovat u třetích osob jednání odporující tomuto článku.

 6. Uživatel se zavazuje neuveřejňovat obsah obscénní, podvodný, výhružný, klamavý, pomlouvačný nebo jinak závadný, neumožní jiné osobě, aby se ke službám grnano.shop přihlásil a vystupoval jako uživatel. Uživatel se zavazuje neposkytovat na webu falešné osobní údaje a nevytvářet osobní účet jiné osoby bez povolení této osoby.

 7. Uživatel se dále zavazuje, že se nebude pokoušet neoprávněně získat přístup jiného uživatele k účtu na grnano.shop, a že se ani prostřednictvím grnano.shop nepokusí neoprávněně získat citlivé údaje od jiného uživatele či jiné třetí osoby, a to včetně přihlašovacích údajů jiných uživatelů grnano.shop

 8. Uživatel sám odpovídá za své přihlašovací údaje a zavazuje se, že heslo k účtu na grnano.shop uchová v tajnosti.

 9. Uživatel prohlašuje, že veškeré údaje poskytnuté společnosti ERBR & Partner s.r.o. budou vždy přesné, pravdivé a aktuální.

 10. Uživatel se zavazuje dbát pokynů ERBR & Partner s.r.o. zaslaných e-mailem i zobrazených na webových stránkách http://www.grnano.shop a na stránkách k nim přidružených.

 11. Uživatel se zavazuje, že nebude vyvíjet žádnou činnost, která by mohla způsobit nesprávnou funkci nebo vzhled grnano či ztrátu funkčnosti nebo přetížení grnano, zejména, že nebude prostřednictvím grnano rozšiřovat nevyžádané e-maily a jiné formy nevyžádané komunikace, tzv. „spamy“.

 12. V případě jakéhokoliv porušení tohoto článku ze strany uživatele je ERBR & Partner s.r.o. oprávněn okamžitě ukončit jakékoliv poskytování služeb spojené s  grnano a zrušit účet uživatele.

 13. Uživatel je v případě, že jeho jednáním vznikne ERBR & Partner s.r.o. jakákoliv újma, povinen ERBR & Partner s.r.o. tuto újmu nahradit.

 14. Veškerá interakce mezi uživatelem a dalšími uživateli grnano či třetími osobami je výhradně vztahem mezi uživatelem a dalšími uživateli či třetími osobami a souhlasí, že ERBR & Partner s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za následky takové interakce.

 15. Dojde-li ke sporu uživatele a dalšími uživateli grnano či třetími osobami, nemá ERBR & Partner s.r.o. žádnou povinnost se do tohoto sporu jakkoliv zapojit.

 16. ERBR & Partner s.r.o. je oprávněn své služby za účelem zefektivnění fungování grnano.shop jednostranně měnit, omezit, pozastavit či zavádět nové služby.

 17. ERBR & Partner s.r.o. je oprávněn zobrazovat na účtu uživatele reklamní sdělení.

 18. ERBR & Partner s.r.o. nezaručuje konkrétní návštěvnost účtu uživatele ani zvýšení prodejnosti. Tuto ovlivňuje uživatel na základě způsobu, jakým grnano využívá.

 19. Uživatel souhlasí s tím, že ERBR & Partner s.r.o. nemá žádnou povinnost jakkoliv monitorovat nebo zasahovat do účtů jednotlivých uživatelů grnano.shop.

 20. Grnano.shop může obsahovat odkazy na webové stránky třetích osob, které nejsou ve vlastnictví ani pod kontrolou ERBR & Partner s.r.o.. Uživatel bere na vědomí, že přístup na webové stránky třetích stran je pouze na jeho vlastní nebezpečí.

 21. Uživatel bere na vědomí, že ERBR & Partner s.r.o. je oprávněn jakýkoliv nevhodný obsah zveřejněný uživatelem nebo jeho část vymazat, zejména, je-li v rozporu s těmito obchodními podmínkami.

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Uživatel tímto uděluje ERBR & Partner s.r.o. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů („ZoOOU“) souhlas ke správě, zpracování a uchovávání svých osobních údajů, které ERBR & Partner s.r.o. poskytl nebo za trvání právního vztahu mezi ním a ERBR & Partner s.r.o. poskytne („Údaje“), a to pro účely nabízení produktů a služeb v rozsahu předmětu podnikání ERBR & Partner s.r.o., a dále k marketingovým a obchodním účelům.

 2. Uvedený souhlas uživatel uděluje dobrovolně, a to na dobu určitou, počínaje jeho udělením až do uplynutí doby 10 let od zániku veškerých závazků či jiných právních vztahů, vzniklých mezi uživatelem a ERBR & Partner s.r.o.

 3. grnano.shop se zavazuje, že zajistí získané osobní údaje takovým způsobem a s použitím takových technických a organizačních prostředků, aby byla plně zajištěna ochrana osobních údajů v souladu se ZoOOU.

 4. V případě, kdy uživatel v souvislosti s právním vztahem mezi ním a ERBR & Partner s.r.o. osobní údaje, uživatel potvrzuje, že zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito obchodními podmínkami nedochází ze strany ERBR & Partner s.r.o. k porušení předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

VII. Zřeknutí se záruk

 1. ERBR & Partner s.r.o. dále nečiní žádné záruky týkající se bezchybné a nepřetržité funkčnosti grnano.shop. Služby a produkty Facewallet jsou uživatelům poskytovány jak stojí a leží.

 2. ERBR & Partner s.r.o. neposkytuje žádné záruky týkající se předpokládané prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.

 3. ERBR & Partner s.r.o. je oprávněn kdykoliv provozování Facewallet jako celek ukončit. ERBR & Partner s.r.o. neručí za žádnou škodu tímto ukončením vzniklou.

VIII. Omezení odpovědnosti

 1. Uživatel bere na vědomí, že ERBR & Partner s.r.o. ani její zaměstnanci či statutární orgány v žádném případě neodpovídají za jakoukoliv újmu nebo škodu způsobenou uživateli, včetně ušlého zisku. Stejně tak neodpovídají za případný i jiný zásah do práv uživatelů ze strany ostatních uživatelů nebo jiných třetích osob, a to včetně práv vyplývajících z práv duševního vlastnictví a práv na ochranu osobnosti.

 2. ERBR & Partner s.r.o. naodpovídá za jakýkoliv obsah zveřejněný uživatelem prostřednictvím grnano.shop.

IX. Ukončení smluvního vztahu

 1. Uživatel je oprávněn svůj účet kdykoliv zrušit nebo deaktivovat. Pakliže bude mít uživatel zájem grnano.shop opět využívat, je povinen se opětovně registrovat a odsouhlasit všeobecné obchodní podmínky.

 2. ERBR & Partner s.r.o. je oprávněn účet uživatele kdykoliv zrušit přestat uživateli poskytovat služby a produkty, zejména v případě, že ze strany uživatele došlo k porušení jeho povinností souvisejících s grnano.shop. O ukončení smluvního vztahu bude uživatel informován buď prostřednictvím sdělení při opětovném pokusu uživatele o přihlášení k jeho účtu nebo prostřednictvím e-mailu.

 3. Jestliže dojde ke zrušení či deaktivaci účtu uživatele, bez ohledu na to, zda se tak stane ze strany uživatele nebo ERBR & Partner s.r.o., nebude již dalším uživatelům ani třetím osobám dostupný sdílený obsah zveřejněný uživatelem prostřednictvím jeho účtu na grnano.shop. Pokud však došlo ke sdílení tohoto obsahu nebo jeho části i na účtech jiných uživatelů grnano.shop, může se tento obsah nadále zobrazovat. Uživatel bere na vědomí, že ERBR & Partner s.r.o. není povinen sdílený obsah uživatele jakkoliv uchovávat a dojde-li k jejich smazání z grnano.shop, ke zrušení účtu uživatele, jeho deaktivaci či jinak dojde k zániku obsahu uživatele, neodpovídá ERBR & Partner s.r.o. za ztrátu těchto dat. Je na uživateli, aby si obsah sdílený na grnano.shop sám zálohoval jiným způsobem.

X. Výhrada změny obchodních podmínek

 1. ERBR & Partner s.r.o. si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv dle potřeby jednostranně změnit. O této změně obchodních podmínek je zhotovitel povinen uživatele informovat umístěním oznámení na webových stránkách nebo odesláním na e-mail uživatele, který mu byl uživatelem sdělen.

 2. Uživatel má právo změněné obchodní podmínky odmítnout. Toto odmítnutí musí být písemně sděleno ERBR & Partner s.r.o. nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne, kdy byla uživateli změna oznámena. ERBR & Partner s.r.o. je oprávněn z důvodu odmítnutí změny obchodních podmínek smlouvu uzavřenou s uživatelem, na níž se tyto a změněné obchodní podmínky vztahují, vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou.

XI. Volba práva a příslušnost

 1. Rozhodným právem pro veškeré právní vztahy vyplývající ze vztahu mezi uživatelem a ERBR & Partner s.r.o. je právo České republiky. Veškeré spory vyplývající nebo související s právním vztahem ERBR & Partner s.r.o. a uživatele budou řešeny před soudy České republiky.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud kterékoli ustanovení těchto obchodních podmínek nebo jejich část je nebo se stane neplatným, neúčinným či nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost, neúčinnost či nevynutitelnost vliv na platnost, účinnost či vynutitelnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu těchto obchodních podmínek, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu těchto obchodních podmínek.

 2. Uživatel prohlašuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl, že jim porozuměl a že s nimi souhlasí.